Skip Navigation Links
 
 
   

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประจำตัวและวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง ระบบจะใช้หมายเลขนี้หากท่านต้องการสมัครขอทุนในครั้งต่อไป และกรุณาระบุทุกข้อ

   
ประเภทบัตรประจำตัว
 
   
เลขที่บัตรประจำตัว (กรุณากรอกเลข 13 หลัก หากเลขที่มีอยู่ไม่ครบ ให้ใส่ 0 จนครบ)
- - - -
 
วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.)เกิด เช่น (01/09/2535)
/ /
   
ในปี ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทิสโก้หรือไม่
   
ปัจจุบันท่านเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใช่หรือไม่
 
   
ระดับชั้นการศึกษาปัจจุบัน
   
ระดับชั้นการศึกษาในปีถัดไป
   
เพศ